زخمی سیب فریب : ۴۴۱۳۳۵۶

 

برایم مادری کردی : ۴۴۱۳۳۶۰

 

گم شدم : ۴۴۱۳۳۵۰

 

دل نیمه جونه : ۴۴۱۳۳۴۸

 

یا زهرا گل یاس : ۴۴۱۳۳۵۹

 

دوباره شام غریبان : ۴۴۱۳۳۵۷

 

سیاه پوشم و عزادارم : ۴۴۱۳۳۵۸

 

ای سرزمین من : ۴۴۱۳۳۶۱

 

گمت کردم :‌۴۴۱۳۳۵۱

 

دنیای کوچیک من : ۴۴۱۳۳۴۹

 

پیراهن بارون می پوشم : ۴۴۱۳۳۵۲

 

شب عید : ۴۴۱۳۳۵۵

 

بارون میاد .بی کلام : ۴۴۱۳۳۴۷

 

یعقوب نیم اما : ۴۴۱۳۳۴۵

 

راه بهشت بی کلام :‌۴۴۱۳۳۵۴

 

یا علی دلم تنگه : ۴۴۱۳۳۴۶

 

بی تو سرزمین قحطی زدم : ۴۴۱۳۳۴۰

 

هر جمعه نه هر لحظه : ۴۴۱۳۳۴۴

 

ای پادشه خوبان : ۴۴۱۳۳۴۲

 

پر از حرف سکوتم : ۴۴۱۳۳۳۸

 

چشم انتظاری سهم عاشق : ۴۴۱۳۳۴۱

 

غریبونه : ۴۴۱۳۳۴۳

 

دنیای بی زهرا و علی : ۴۴۱۳۳۳۹